F.I.X SHUTTERDOOR

เป็นผู้ จำหน่าย-ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนทุกระบบ ทุกชนิด จากประเทศ ใต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ทะเบียนการค้าเลขที่ 0113560000032 เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญ ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า ประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่ ประตูเหล็กม้วนระบบสปริงมือดึง ชุดรีโมทคอนโทรล ควบคุมการขึ้น-ลง ประตู เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งประตูเหล็กม้วนทุกระบบ โดยมีผลงานการติดตั้งมากมาย ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา

เข้าสู่เว็บไซต์